sophiekim :  1  2  3  4  8  9  11  12  손님  사용법  시간을 무시하는 기록  2011  2012  2013 

네이버 캐스트: Manufacture, 시계가 만들어지다
http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=174&contents_id=10143


2014 / 8 / 김소피
김소피 2014.08.23

기반암 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1185219&cid=40942&categoryId=32306

김소피 2014.08.26

네이버 사전에 포함된 사전 중 21세기 정치학대사전 중 표제어 '보장조치Safeguard' http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=727369&cid=42140&categoryId=42140

기록학용어사전 표제어 '관리 연속성' http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=440834&cid=50296&categoryId=50296

김소피 2014.09.10

runoff http://www.britannica.com/EBchecked/topic/512850/runoff
유출량 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=620941&cid=42322&categoryId=42322

sophiekim :  1  2  3  4  8  9  11  12  손님  사용법  시간을 무시하는 기록  2011  2012  2013 
join
login
camino
bookbook
bgdp
ztwzt